Curriculum vitae
Europass

 

INFORMAŢII PERSONALE

Nume: LĂZĂRESCU LUMINIŢA MIRELA
Adresă: GEN. IACOB ZADIK NR. 14, SC. A, ET. III, AP. 16, RĂDĂUŢI, SUCEAVA
Telefon: fix 0230563366, mobil 0740669226
Fax –
E-mail: laz_lumi@yahoo.com
Naţionalitate: română
Data naşterii: 16.02.1970
Locul de muncă vizat: Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”
Poziția: Director adjunct
Domeniul ocupaţional: Educație

 


EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Perioada: 01.09.1995 – 12.10. 2016
Numele şi adresa angajatorului: Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, Calea Bucovinei 5;
Sectorul de activitate: Educație – Învăţământ preuniversitar liceal;
Funcţia sau postul ocupat: Profesor titular pe catedra de geografie – Numire prin transfer nr. 5867/ 23.01.1996 la Liceul „E. Hurmuzachi”/ completată prin Decizie nr. 459/19.01.2998 – la schimbarea denumirii liceului în Colegiu Național.
Principalele activități și responsabilități:
Activitate didactică la catedră de predare-învăţare-evaluare a conţinuturilor ştiinţifice și de formare a competențelor specifice prevăzute în programele şcolare elaborate de minister.
Activități metodice desfășurate la nivel de şcoală în cadrul catedrei profesorilor de istorie și geografie și a comisiei metodice a ariei curriculare „Om şi societate”: analize, prezentare de referate, susținere de lecții demonstrative, întocmire de rapoarte, elaborare de instrumente de predare și de evaluare, de planuri remediale, studiu individual în vederea îmbunătățirii performanțelor personale.
Responsabil catedră geografie-istorie în anul școlar 2006/2007.
Activităţi de evaluare a rezultatelor și performanţelor şcolare pentru disciplina geografie la nivelul unității școlare și la nivel local – evaluator în comisiile locale ale concursurilor și olimpiadei de profil; membru în comisiile de examen testare națională cl. a VIII-a – disciplina geografie.
Coordonare de proiecte în domeniul educației pentru mediu.
Organizare de seminarii, simpozioane, concursuri cu tematică în domeniul geografiei și educației pentru mediu
Pregătirea elevilor capabili performanță școlară.
Profesor diriginte (1995-2013)
Organizarea colectivelor de elevi, susţinerea orelor de dirigenţie/consiliere şi orientare.
Elaborarea planului de activităţi educative pentru elevi, organizarea unor manifestări educative la nivelul şcolii şi implicarea elevilor colectivului în activități la nivel local, județean și național.
Consilierea elevilor şi părinţilor, organizarea şi susţinerea lectoratelor cu părinţii, programarea şi susţinerea discuţiilor individuale cu părinţii, informarea periodică a părinţilor asupra parcursului şcolar al elevilor.

Perioada: 01.09.2013 – 12.10. 2016
Numele şi adresa angajatorului: Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, Calea Bucovinei 5;
Sectorul de activitate: Educație – Învăţământ preuniversitar liceal;
Funcţia sau postul ocupat: Director adjunct (Numit prin detașare în interesul învățământului: deciziile nr. 2483/29.08.2013; 1473/19.08.2014;
Principalele activități și responsabilități:
Elaborarea documentelor de diagnoză și prognoză ale unității școlare.
Coordonator al comisiei de elaborare a PDI; membru în comisia de elaborare/reactualizare a ROI și a Regulamentului Intern.
Coordonarea, monitorizarea și evaluarea activității educative în cadrul unității școlare, elaborarea proiectului activităților educative, a programului de activități pentru „Săptămâna altfel”; a ofertei CDȘ a unității școlare.
Coordonator comisie de control intern managerial.
Coordonarea activității unor comisii de lucru din cadrul unității școlare.
Organizarea activitatea comisiilor metodice și comisiilor de lucru din subordine
Elaborare și implementare proiecte educative de consiliere a elevilor și orientare școlară în parteneriat cu diverse ONG-uri, asociații.
Monitorizarea activității de pregătire suplimentară a elevilor.
Promovarea ofertei educaționale a unității școlare la nivel local și județean.
Elaborarea și implementare de proiecte pentru dezvoltarea relației școală-familie, organizare de activități specifice

Perioada: 2003 – 2016
Numele şi adresa angajatorului: Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, Calea Bucovinei 5;
Sectorul de activitate: Educație – Învăţământ preuniversitar liceal;
Funcţia sau postul ocupat: Membru în Consiliul de administrație al C.N. „Eudoxiu Hurmuzachi”;
Principalele activități și responsabilități: Asigurarea bunei funcționări a activității din școală în conformitate cu fișa postului și comisiile aflate în subordine; elaborare de rapoarte privind activitatea din sectoarele/comisiile repartizate; evaluarea anuală a personalului, desfășurarea activității în conformitate cu atribuțiile CA stabilite prin Metodologia de constituire, organizare și funcționare a Consiliului de administrație în învățământul preuniversitar. (Adev. nr. 1809/26.09.2016; decizii constituire CA din 2009; 2011-2012; 2015-2016)

Perioada: 2008-2012/2013
Numele şi adresa angajatorului: Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, Calea Bucovinei 5;
Sectorul de activitate: Educație – Învăţământ preuniversitar liceal;
Funcţia sau postul ocupat: Responsabil comisia metodică a ariei curriculare „Consiliere și orientare școlară” în cadrul C.N.„Eudoxiu Hurmuzachi”(Adev. nr. 1816/26.09.2015; decizie numire 2010-2011; Dec. nr. 49/5.09.2011; Dec. nr. 57/03.09.2012);
Principalele activități și responsabilități: Organizarea, desfășurarea, evaluarea activităților comisiei, formarea metodică a profesorilor diriginți, organizarea lectoratelor cu părinții la nivelul unității școlare, consilierea metodică a profesorilor în vederea desfășurării activităților demonstrative, organizarea bazei de date a comisiei, constituirea bazei de date suport pentru activitățile dirigintelui, inițierea și derularea unor programe de formare în cadrul comisiei pentru îmbunătățirea competențelor de lucru cu familia elevului și de dezvoltare a competențelor de lucru cu elevii la orele de consiliere, inițierea și derularea programelor de prevenire a delincvenței juvenile în școală și de diminuare a absenteismului și de prevenire a abandonului școlar.

Perioada: 2003 – 2007
Numele şi adresa angajatorului: Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, Calea Bucovinei 5;
Sectorul de activitate: Educație – Învăţământ preuniversitar liceal;
Funcţia sau postul ocupat: Consilier educativ/ Coordonator de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare (Hotărârea CA de numire 2003/ Adev. nr. 1808/26.09.2016);
Principalele activități și responsabilități: Coordonarea activităților educative din școală în cf. cu fișa de atribuții elaborată de ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Perioada: 2008 – 2009
Numele şi adresa angajatorului: Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, Calea Bucovinei 5;
Sectorul de activitate: Educație – Învăţământ preuniversitar liceal;
Funcţia sau postul ocupat: Profesor formator județean pentru stagiul de formare „Consiliere și orientare” în cadrul proiectului național de formare a competențelor cadrelor didactice pentru susținerea activității de consiliere a elevilor prin orele de dirigenție (Adev. eliberată de CCD „Gh. Tofan” Suceava și ISJ Suceava; Adev. nr. 59/12.01.2009 care atestă efectuarea a 100 ore de formare);
Profesor formator județean pentru disciplina geografie în cadrul proiectului național DeCeE/60 de ore de formare susținute 2009.;
Principalele activități și responsabilități:

Perioada: 2007 – 2016
Numele şi adresa angajatorului: Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, Calea Bucovinei 5;
Sectorul de activitate: Educație – Învăţământ preuniversitar liceal;
Funcţia sau postul ocupat: Profesor metodist ISJ Suceava – disciplina geografie;
Principalele activități și responsabilități: Efectuarea inspecţiilor şcolare de specialitate/speciale, conform graficului elaborat la nivelul judeţului. (Adev. nr. 549/23.01.2008; Adev. nr. 1776/13.02.2009; Dec. nr. 1748/273/1.10.2012)
Consilierea cadrelor didactice, în vederea inspecţiei la clasă;monitorizarea cadrelor didactice debutante, pe parcursul întregului an şcolar;participarea la organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare la nivelul judeţului; implicare în activităţile desfăşurate la nivelul judeţului, la solicitarea inspectorului de specialitate.

Perioada: 2009 – 2016
Numele şi adresa angajatorului: Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, Calea Bucovinei 5;
Sectorul de activitate: Educație – Învăţământ preuniversitar liceal;
Funcţia sau postul ocupat: Responsabil cerc disciplina geografie – zona Rădăuți (Extras din Buletinul informativ al ISJ Suceava pentru anii 2015; 2011; 2008);
Principalele activități și responsabilități: Elaborarea planului de activitate anual și a graficului activităţilor cercului pedagogic;consilierea cadrelor didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice și a planificărilor semestriale, a instrumentelor de evaluare si notare;completarea tabelul nominal cu membrii cercului pedagogic;întocmirea de mape didactice (programe şcolare, modele de proiecte de lecţie, lucrări metodice, colecţii de teste utilizate ca probe de evaluare, subiecte date la concursurile şcolare etc.); monitorizarea desfăşurării activităţilor propuse; elaborare informări semestriale și la cererea inspectorului de specialitate asupra activităţii cercului pedagogic; organizarea de schimburi de experienţă, prin interasistenţe si lecţii deschise, în scopul cunoaşterii și generalizării celor mai bune metode și procedee didactice; popularizarea exemplelor de bune practici în vederea modernizării predării si învăţării; semnalarea către inspectorul de specialitate a problemelor cu care se confrunta cadrele didactice în activitatea lor.

Perioada: 2008 – 2010
Numele şi adresa angajatorului: Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, Calea Bucovinei 5;
Sectorul de activitate: Educație – Învăţământ preuniversitar liceal;
Funcţia sau postul ocupat: Responsabil cerc pedagogic al ariei Consiliere și orientare/ zona Rădăuți-Siret (Extras din Buletinul informativ al ISJ pentru anul 2008-2009);
Principalele activități și responsabilități: Consilierea coordonatorilor de programe educative pentru organizarea schimburilor de experiență; coordonarea activităților de cerc organizate la nivel zonal, susținerea unor secvențe de formare în cadrul activităților de cerc (Dimensiunea de gen în educatie – Adev. nr.2305/17.11.2009; Scrierea proiectelor educaționale – Adev. nr. 157/28.03.2011; Formarea competențelor de comunicare cu familia elevului – Adev. nr.258/08.03.2011).

Perioada: 2007 – 2010
Numele şi adresa angajatorului: Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, Calea Bucovinei 5;
Sectorul de activitate: Educație – Învăţământ preuniversitar liceal;
Funcţia sau postul ocupat: Profesor metodist Educație formală și nonformală (Extras din Buletinul informativ al ISJ ptr. anul 2008-2009);
Principalele activități și responsabilități: Organizarea activităților de formare în cadrul schimburilor de experiență cu consilierii educativi;
Consilierea coordonatorilor de programe și proiecte educative școlare și extrașcolare.

Perioada: 2006 – 2007
Numele şi adresa angajatorului: Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, Calea Bucovinei 5;
Sectorul de activitate: Educație – Învăţământ preuniversitar liceal;
Funcţia sau postul ocupat: Membru al Consiliului consultativ disciplina geografie (Extras din Buletinul informativ al ISJ ptr. anul 2006/2007);
Principalele activități și responsabilități: Propuneri pentru organizarea activității metodice și de consiliere a profesorilor din teritoriu; propuneri pentru componenţa comisiilor de organizare şi evaluare pentru concursuri şi olimpiade şcolare, etapele locală, judeţeană şi regională/interjudeţeană; evaluarea dosarelor pentru acordarea gradației de merit; organizarea unor activități la nivel județean.

Perioada: 1993 – 1995
Numele şi adresa angajatorului: Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Rădăuţi;
Sectorul de activitate: Educație – Învăţământ preuniversitar liceal;
Funcţia sau postul ocupat: Profesor titular pe catedra de geografie;
Principalele activități și responsabilități: Activitate didactică la catedră de predare-învăţare-evaluare a conţinuturilor ştiinţifice;activități metodice desfășurate la nivel de școală și local.


EDUCAȚIE ȘI FORMARE

Perioada: 02.11.2015 – 06.11.2015 
Numele şi tipul instituției de învățământ: S.C. Harrison Consulting SRL, furnizor de formare profesională a adulților
Principalele subiecte și calificări însușite: Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene (Certificat de absolvire Seria K nr. 00092773; Supliment descriptiv al certificatului);
Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă; aplicarea normelor de protecție a mediului; menținerea unor relații de muncă eficace;Pregătirea elaborării proiectului; documentarea în vederea realizării proiectului; stabilirea parteneriatelor; elaborarea proiectului.

Perioada: 03.2015
Numele şi tipul instituției de învățământ: Junior achievement Young Enterprise
Principalele subiecte și calificări însușite: Curs de formare Utilizarea instrumentelor on-line în educație; Proiectarea și susținerea de lecții bazate pe instrumente on-line (Certif. nr. 3735/31.03.2015 și Cerfiticat susținere activități bazate pe instrumente on-line nr. 15726/02.06.2015)

Perioada: 13.11.2015 – 12.12.2015
Numele şi tipul instituției de învățământ: Casa Corpului Didactic „Gh.Tofan” Suceava, furnizor formare continuă
Principalele subiecte și calificări însușite: Program de formare continuă  Strategii didactice active performante – 25 CPT (Adev. nr. 280/15.01.2016).

Perioada: 13.11.2014 – 12.12.2014
Numele şi tipul instituției de învățământ: Casa Corpului Didactic „Gh.Tofan” Suceava, furnizor formare continuă
Principalele subiecte și calificări însușite: Program de formare continuă Parteneriat Școală-comunitate  – 25 CPT (Adev. nr. 508/3.02.2015)

Perioada: 04.2014 – 05.2014
Numele şi tipul instituției de învățământ: Casa Corpului Didactic „Gh.Tofan” Suceava, furnizor formare continuă
Principalele subiecte și calificări însușite: Program de formare continuă  Impact – dificultăți în învățare – 23 CPT (Atestat Seria F nr. 0195639 și anexa); Dificultăți de învățare și educație diferențiată; comunicarea didactică; consiliere psihopedagogică; școala și comunitatea.

Perioada: 04.2013
Numele şi tipul instituției de învățământ: Centrul Național de Evaluare și Examinare
Principalele subiecte și calificări însușite: Program de formare continuă  Coordonate ale unui nou cadru de referință al curricumului național (Adev. nr. 3059/20.09.2013); Abilitarea pentru a abilita cadre didactice din învățământul preuniversitar din punct de vedere teoretic și metodologic în privința problematicii prezentate.

Perioada: 03.2013
Numele şi tipul instituției de învățământ: Casa Corpului Didactic „Gh.Tofan” Suceava, furnizor formare continuă
Principalele subiecte și calificări însușite: Managementul activității de formare a cadrelor didactice (Adev. nr. 3008/16.09.2013).

Perioada: 04.2012
Numele şi tipul instituției de învățământ: Centrul Național de Evaluare și Examinare
Principalele subiecte și calificări însușite: Program de formare continuă Competențe cheie TIC în curriculum școlar; Identificarea motivației care este necesară în utilizarea TIC; Identificarea instrumentelor TIC specifice disciplinei; Formarea și dezvoltarea competențelor TIC în contexte mono și transdisciplinare; Analiza factorilor favorizanți și blocanți învățării prin TIC în scopul identificării de soluții pentru eficientizarea procesului de predare-învățare-evaluare (Adev. nr. 1056/4615/25.05.2012).

Perioada: 07.2010 – 10.2010
Numele şi tipul instituției de învățământ: SIVECO România SA
Principalele subiecte și calificări însușite: Program de formare continuă Instruirea în societatea cunoașterii, în cadrul proiectului POSDRU/19/1.3/G/16431 „Formarea profesională în educație în contextul dezvoltării societății cunoașterii în regiunea de NE”; Folosirea tehnologiei pentru a dezvolta competențele necesare elevilor în secolul XXI (Adev. elib. de SIVECO/29.03.2011); Identificarea căilor prin care elevii și profesorii pot utiliza tehnologia pentru a stimula procesul de învățare prin cercetare, comunicare și colaborare; Încurajarea utilizării strategiei de instruire diferențiată; Dezvoltarea gândirii critice și a gândirii sistemice pentru rezolvarea de probleme; Promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii.

Perioada: 31.01.2008 – 17.02.2008 
Numele şi tipul instituției de învățământ: SC INFOEDUCAȚIA SRL, furnizor de formare profesională a adulților
Principalele subiecte și calificări însușite: Manager de proiect (Certificat de absolvire Seria E nr. 0136872); Manager de proiect – managementul contractelor, managementul echipei de    proiect și managementul implementării cf. suplimentului descriptiv al certificatului).

Perioada: 05.12.2008 – 13.12.2008 
Numele şi tipul instituției de învățământ: Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul preuniversitar
Principalele subiecte și calificări însușite: Program de formare continuă Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice; Competențe de evaluare a elevilor; Aplicarea și optimizarea prevederilor și cerințelor documentelor normative; Proiectarea unor instrumente de evaluare scrisă, practică,orală; Raportarea adecvată a rezultatelor evaluării (Atestat de formare continuă: Seria C nr. 0008804/ 162 din 15.04.2010).

Perioada: 01.2008 – 02.2008
Numele şi tipul instituției de învățământ: Casa Corpului Didactic „Gh.Tofan” Suceava, furnizor formare continuă
Principalele subiecte și calificări însușite: Scrierea proiectelor pentru finanțare (Adev. nr. 580/ 2.04.2008).

Perioada: semestrul II 2006 – 2007 
Numele şi tipul instituției de învățământ: Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul preuniversitar și SIVECO România SA
Principalele subiecte și calificări însușite: Program de formare continuă  Inițiere IT și utilizare AeL (Arestat de formare continuă Seria B nr. 0022532/ 8381 din 5.12.2007); Competențe de utilizare a unui procesor de texte, a unui tabelator; competențe de comunicare prin mijloacele sistemului informațional; competențe de utilizare a lecțiilor pe platforma AeL și de creare de lecții și teste pentru a fi prezentate pe platforma AeL.

Perioada: 10.2006 – 12.2006
Numele şi tipul instituției de învățământ: Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava prin Departamentul pentru pregătirea  personalului didactic și Casa Corpului Didactic „Gh.Tofan” Suceava
Principalele subiecte și calificări însușite: Program de formare continuă  PAIDEIA Modulul I – Proiectarea, organizarea și evaluarea activității didactice (Atestat Seria A nr. 0021485/ 52 din 03.10.2007); Curriculum instruire, evaluare în învățământul preuniversitar; Specialitate și didactica specialității; Curriculum la decizia școlii; Perspective moderne în abordarea strategiilor de instruire; Inovație în procesul de învățământ.

Perioada: 07.2006 – 09.2006
Numele şi tipul instituției de învățământ: Centrul Educația 2000+, furnizor de formare profesională a adulților
Principalele subiecte și calificări însușite: Program de formare continuă Cursuri practice de consiliere şi orientare (Atestat Seria A nr. 10656 din 9.10.2006); Orientare şi consiliere educaţională; Dezvoltarea personală a elevilor + inteligenţa emoţională şi creativitate; Pregătirea pentru succesul în carieră; Construirea şi dezvoltarea echipei în organizaţia şcolară; Dezvoltarea organizaţiei şcolare; Managementul schimbării în educaţie; Pregătirea pentru lucrul cu adulţii. Şcoala părinţilor.


COMPETENȚE PERSONALE

Limba maternă                                     Limba română

Alte limbi cunoscute                            ÎNȚELEGERE           VORBIRE                                           SCRIERE Ascultare Citire          Participare                                                                                                                                  la conversație Discurs oral                                                                                                                                     Nivel         Nivel           Nivel                 Nivel                         Nivel
Limba franceză (diploma univ.)       B1              B2                B1                       B1                             B1
Limba engleză                                      A1              A1

Competențe de comunicare

Bune competențe de comunicare cu reprezentanți ai unor segmente diferite de vârstă dobândite prin experiența de cadru didactic, prin experiența de profesor diriginte în susținerea activităților de consiliere individuală, ședințelor cu părinții.
Bune competențe de comunicare cu colegii din școală dobândite prin coordonarea unor echipe de proiect, a unor colective de lucru – comisii metodice, cercuri pedagogice și cu colegii de geografie – exersate ca responsabil de cerc, metodist.
Competențe de comunicare cu reprezentanți ai diferitelor instituții, ai ONG-urilor, ai ISJ, ai administrației locale – dobândite în perioada de exercitare a funcției de director adjunct.
Bune competențe în utilizarea unor forme diferite de comunicare oficială (scrisă, orală) dobândite prin experiența de director adjunct.
Bune competențe de comunicare cu adulții – profesori, părinți dobândite prin experiența de formator județean și susținerea unor sesiuni de formare, participare la schimburi de experiență.

Competențe organizaționale/ manageriale

Experiență în organizarea echipelor și colectivelor de lucru pentru desfășurarea unor activități curente dobândită prin experiența de responsabil al unor comisii de lucru din școală (SCIM, comisia diriginților, comisia de promovare a imaginii comisia de recepție lucrări etc.).
Experiență în organizarea și coordonarea echipelor de elevi rezultată din pregătirea și coordonarea acestora pentru implementarea unor proiecte de voluntariat în cadrul școlii (Campania „Hurmuzachi ascultă, înțelege, ajută!” 4 ediții; „Nouă ne pasă”; strategia de acțiune comunitară 2013-2014 ).
Foarte bune competențe în organizarea unor activități educative (excursii, spectacole, acțiuni de voluntariat, prezentări de carte, expoziții) dobândite prin experiența de consilier educativ și profesor diriginte.
Bune competențe de organizare a unor manifestări științifice (simpozioane, concursuri, sesiuni de comunicări, seminarii) dobândite prin implicare în proiecte și programe educative și ca voluntar în organizarea acestor evenimente. (Sesiunea națională de comunicări științifice geografie, 2015; Faza județeană a sesiunii de comunicări științifice – geografie 2016; Olimpiada de limba și literatura română – faza județeană 2014; Concursul INFO Educație – faza județeană 2016; seminarii naționale și internaționale de ecologie „ Educația ecologică – educația mileniului III; Școala de vară de matematică „Valter Vasile Olaru” 2016 )
Competențe de motivare a colegilor pentru realizare de activități de calitate în cadrul compartimentelor coordonate, dobândite prin experiența de responsabil cerc și metodist.

Competențe dobândite la locul de muncă

Foarte bune competențe de analiză și planificare a activității manageriale și elaborarea documentelor de prognoză și diagnoză a unității școlare prin experiența dobândită ca și coordonator programe și proiecte educative, responsabil de comisii, director adjunct al unității.
Bune competențe de organizare și monitorizare a activității unor compartimente funcționale din cadrul unității școlare dobândită prin experiența câștigată ca membru în consiliul de administrație și director adjunct.
Competențe antreprenoriale dobândite prin experiența de coordonator local de firme de exercițiu în cadrul proiectului POSDRU Educație „cu profit” (aprilie – decembrie 2015).

Competențe informatice

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului – o foarte bună stăpânire a Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint, Paint, a unui tabelator; o bună stăpânire a utilizării internetului, a resurselor Google motoarelor de căutare, reţelelor sociale și a altor resurse web dobândită prin participare la cursuri de inițiere IT și de utilizare a instrumentelor Google, prin utilizarea instrumentelor TIC în redactarea documentelor personale și școlare; prin studiu individual.
Competențe de utilizare a echipamentelor de redare a imaginii – videoproiector dobândită și prin integrarea mijloacelor audiovizuale în cadrul lecțiilor (experiența de profesor) sau în cadrul altor activități – cele de promovare a ofertei educaționale (membru al comisiei de promovare a imaginii unității).

Alte competențe

Bune competențe de scriere de proiecte educative dobândite prin exercițiu personal și studiu individual, de implementare și coordonare proiecte educative dobândite ca urmare a exercitării funcției de consilier educative și director adjunct al unității.
Competențe de concepere și redactare a materialelor științifice dobândite prin experiența de profesor, prin participare cu comunicări la simpozioane.
Bune competențe de redactor de reviste școlare și de specialitate dobândite prin exercițiu personal.
Elaborare de material de promovare/ informative în format electronic (pliante, afișe, panouri, diploma) dobândite prin exercițiu personal și prin implicare în activități care necesitau o astfel de promovare informare (promovarea imaginii școlii; realizarea părții expozitive a cabinetului de specialitate; afișe pentru activități educative; mape pentru schimburi de experiență etc.).
Competențe de lucru în echipă dobândire prin experiența de professor evaluator în diferite comisii la nivel județean (olimpiada, bacalaureat, sesiune de comunicări) care au presupus lucrul în perechi, luarea unor decizii în cadrul echipei.
Competențe de voluntar dobândite prin experiența câștigată prin organizarea Campaniei umanitare „Hurmuzachi ascultă, înțelege, ajută!” (2013-2016).


INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Publicații/ Lucrări
Coautor: Familia prima școală – caietul de lucru al schimbului de experiență cu coordonatorii de proiecte și programe educative Editura Septentrion, 2008, IS BN 978-973-88348-4-2.
Coautor: Geoghid didactic, Editura „George Tofan” Suceava, ISBN 978-606-625-019-1.
Coautor: Geografie Ghid de învățare și evaluare curentă în învățământul gimnazial clasa a V-a, Editura Panfilius, Iași, 2013, ISBN 978-973-1949-55-0.
Geografie Ghid de învățare și evaluare curentă în învățământul gimnazial clasa a VI-a, Editura Panfilius, Iași, 2013, ISBN 978-973-1949-56-7.
Geografie Ghid de învățare și evaluare curentă în învățământul gimnazial clasa a VII-a, Editura Panfilius, Iași, 2013, ISBN 978-973-1949-57-4.
Geografie Ghid de învățare și evaluare curentă în învățământul gimnazial clasa a VIII-a, Editura Panfilius, Iași, 2013, ISBN 978-973-1949-58-1.
Geografie Auxiliar didactic de învățare și evaluare pentru elevi clasa a IX-a, Editura Panfilius, Iași, 2013, ISBN 978-973-1949-22-2.
Geografie Auxiliar didactic de învățare și evaluare pentru elevi clasa a X-a, Editura Panfilius, Iași, 2013, ISBN 978-973-1949-23-9.
Geografie Auxiliar didactic de învățare și evaluare pentru elevi clasa a XI-a, Editura Panfilius, Iași, 2013, ISBN 978-973-1949-24-6.
Geografie Auxiliar didactic de învățare și evaluare pentru elevi clasa a XII-a, Editura Panfilius, Iași, 2013, ISBN 978-973-1949-25-3.
Coautor: Decizii la vârsta indeciziei Caiet de lucru – Cercul pedagogic al coordonatorilor Consiliilor Școlare ale Elevilor din județul Suceava, Editura Ion Prelipcean, 2015, ISBN 078-606-8473-68-0.

Articole                                                                                                                                                                Am publicat articolul „Bazinul Sucevei – Resurse turistice, amenajări și perspective de valorificare” (coautor) în revista Orizonturi sucevene nr. 3, 2011, ISSN 2066 8368.
Am publicat articolul „Analiza cantitativă a structurilor de primire cu funcțiuni de cazare turistică în bazinul Sucevei” (coautor) în revista Orizonturi sucevene nr. 4, 2012, ISSN 2066 8368.
Am publicat articolul „Caracteristicile spațiilor rezidențiale și impactul asupra mediului municipiului Rădăuți” în revista Orizonturi sucevene nr. 5, 2013, ISSN 2066 8368.
Am publicat articolul „Evoluția funcțională a Rădăuțiului și rolul acesteia în modificarea mediului localității” în revista Orizonturi sucevene nr. 6, 2014, ISSN 2066 8368.
Am publicat articolul „Evoluția structurii etnice a populației orașului Rădăuți” în Revista Fragmentarium, nr. 3-4, Anul II, 2014, ISSN 2343 7685.

Proiecte                                                                                                                                                                        Am inițiat și coordonat proiectul educativ „România pitorească” în anul școlar 2009-2010, manifestare care a fost inclusă în Calendarul Activităților Extrașcolare Naționale (Adev. nr. 1810/ 26.09.2016; Diplomă mulțumire ISJ; Diplomă organizator)
Am inițiat și coordonat proiectul educativ „România pitorească” în anul școlar 2010-2011 care a fost inclusă în Calendarul Regional al Activităților Extrașcolare.
În cadrul programului internațional Learning about the forests, am inițiat și coordonat proiectul „Pădurea, spațiu geografic și spiritual” în 2012-2013 (Certificat LeAF SV.036/2013).
Am participat, împrună cu un grup de elevi la activități de ecologizare în cadrul proiectului național „Let′s do it Romania!”, pe 25.09.2010 (Adev. nr. 1280/ 28.09.2010).
Am participat la întâlnirea de lucru „An integrative approach to school leadership developement programmes”; 4-8.VII.2012, organizat de ISJ Suceava (Certificat eliberat ISJ).
Am coordonat în unitatea școlară activitățile proiectului național „Patrula eco”, ediția a V-a (2012/2013) și ale ediției a VI-a (2013-2014) (Diplome eliberate de CCDG din 1.05.2013 și 5.06.2014).
Am participat la studiul internațional OECD privind Procesul de predare-învățare TALIS martie 2013 (Certificat de participare eliberat de CNEE și MEN).
Am coordonat în perioada 2013-2016 proiectul de voluntariat „Hurmuzachi ascultă, înțelege, ajută!” (4 ediții) cu activități destinate ajutorării elevilor cu situație materială precară și cu probleme de sănătate din cadrul școlii .persoanelor nevoiașe, sprijin acordat elevilor de la Așezământ, de la Centrul de plasament „Universul copiilor” și în comunitate, activități incluse în strategia națională de acțiune comunitară, dobândind astfel și certificat de voluntar în SNAC (Certificat voluntar SNAC proiect „Nouă ne pasă” 1310/3.09.2014; Certificat voluntar SNAC „Universul copiilor”).
Am inițiat și coordonat proiectul educativ „Identitate și multiculturalitate în Bucovina” în parteneriat cu asociații ale minorităților din zonă, proiect cuprins în Calendarul Activităților Școlare Județene în 2013-2014.
Am inițiat și coordonat proiectul educativ „Identitate și multiculturalitate în spațiul românesc” în parteneriat cu asociații ale minorităților din zonă și cu 20 de școli din România, proiect cuprins în Calendarul Activităților Școlare Regionale în 2014/2015 (Diplomă organizator 1996_6/4.06.2015).
Am participat la activitățile Campaniei Naționale Smarter incluse în Programul Tineret în acțiune și derulate în școală împreună cu membrii catedrei de informatică (Diploma eliberată de geyc oct. 2014).
Am participat în calitate de coordonator local firme de exercițiu la proiectul POSDRU/175/2/S/150105 Educație ”cu profit” implementat de SC Info Educația SRL și parteneri în mai-nov. 2015 (Certificat de participare elib. de SC INFO EDUCAȚIA SRL).
Am organizat cadrul de desfășurare și am participat la activitățile campaniei de informare din cadrul proiectului „NOT FOR SALE – Say stop to human trafficking” finanțat de UE în cadrul programului operațional comun România-Ucraina-R. Moldova, în cadrul parteneriatului încheiat de organizația Salvați copii cu școala noastră în oct. 2014 (Adev. nr. 557/17.03.2016 și Acord parteneriat nr. 844.1939/16.10.2014).
Am participat la proiectul „Apă pentru orașul meu”, ediția 2015, desfășurat de ACET SA în colaborare cu ISJ Suceava în cadrul proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava”, proiect finanțat de UE (Adev. eliberată de ACET SA).
Am facilitat și sprijinit acțiunile de informare a tinerilor din Hurmuzachi asupra oportunităților de studiu în străinătate – realizate în cadrul programului Edmundo-a world of education de către persoanele abilitate (Certificat apreciere 20.11.2015).

Conferințe 
Am participat la Congresul al XXXVI-lea al cadrelor didactice din Republica Moldova, România și al cadrelor didactice române din Ucraina, Serbia și Bulgaria, 24.VIII.2014, Chișinău (Certificat de participare nr. 174/ 24.08.2014) și la Școala Internațională de vară care a avut loc în România și Republica Moldova în perioada 20-28.08.2014).

Data,                                                                                                                                           Semnătura,     23.09.2016